Informacje dla Autorów

Nadsyłane teksty należy przygotować zgodnie z poniższymi wymogami

 • Informacje podstawowe (rozwiń)

  Format plików: MS WORD (pliki z rozszerzeniem *.dox lub *.docx)

  Czcionka: Times New Roman 12 pkt, interlinia 1.5 pkt, marginesy 2.5 cm.

 • Przypisy (rozwiń)

  Sposób sporządzania przypisów bibliograficznych: system przypisów harwardzkich, np.

  „Polskie firmy charakteryzują się niską zdolnością do kreatywnego  (innowacyjnego) działania (Bieńkowska 2013, s. 29).”

 • Bibliografia (rozwiń)

  Bibliografia załącznikowa: ułożona alfabetycznie wg. nazwisk autorów.

  Przykładowy zapis niektórych pozycji literaturowych:

  Bank Danych Lokalnych GUS: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/start [dostęp 10.01.2019].

  Główny Urząd Statystyczny (2010), Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach

  przemysłowych według rodzajów działalności (pobrano z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/nauka-i-technika-spoleczenstwo-informacyjne/nauka-i-technika/nauka-i-technika-w-2010-r,1,7.html [dostęp 02.02.2019]).    

  Goćkowski J. i Kisiel P. (red.) (1994), Patologia i terapia życia naukowego: praca zbiorowa. Kraków: Universitas.

  Goffman E. (1971a), Relations in Public. Microstudies of the Public Order, New York: Free Press.

  Goffman (1971b), The Presentation of Self in Everyday Life, Harmondsworth: Penguin.

  Matysiak A. (2008), Kapitał jako proces, „Zeszyty Naukowe”, nr 6/2008, Kraków: PTE.

  Tomczyk P. (2012), Klient jako źródło wartości przedsiębiorstwa, [w:] T. Pakulska (red.),

  Przedsiębiorstwo a otoczenie, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.

  Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, Dziennik Ustaw 2008, Nr 199, poz. 1227.

 • Pozostałe zalecenia (rozwiń)
  • Jeśli częścią artykułu są tabele, wykresy lub inne grafiki, to powinny one być zatytułowane, a ich źródła podane. Tytuł tabeli należy umieścić na górze tabeli, a jej źródło umieścić pod tabelą. Tytuł wykresu lub rysunku wraz z ich źródłami należy umieszczać pod grafiką.
  • Prosimy także, o ile to możliwe, o załączenie obrazków w osobnych plikach graficznych.
  • Wszystkie tabele, wykresy lub inne grafiki powinny być przygotowane lub zapisane w odcieniach szarości.
  • Zaznaczenia odautorskie: czcionka pogrubiona.
  • Kursywa wewnątrz cytatu zmienia się w znaki „« »”, np. „Wszelkie systemy gospodarcze są w realnym świecie w jakimś stopniu «mieszane»”.
  • Odautorskie wtrącenia do cytatów: [przyp. inicjały], np. [przyp. MK].
  • Skróty w cytatach: wielokropek w nawiasie kwadratowym: [...].
  • W wyrazach złożonych, nazwiskach dwuczłonowych itp.: łącznik (nie pauza), np. Rydz-Śmigły (nie: Rydz – Śmigły), czarno-biały (nie: czarno – biały).
  • Prosimy o niewstawianie twardych enterów oraz niewłączanie opcji dzielenia wyrazów.
  • Raz przyjęty sposób zapisu (np. skrótowiec, nazwa, format daty) musi być konsekwentnie stosowany w całym artykule.
  • Wyrazy obcojęzyczne (wyjątkiem są nazwy własne): kursywa (np. implicite, know-how).
Copyright © 2022 MKE. All Rights Reserved. Designed By © Michał Derbich | Powered by Joomla!

Search